För att sjukvården, både premiärvården och andra instanser, ska fungera måste man ha medicin. Helst välbeprövad, säker och fungerande medicin. Det är dock inte världens lättaste uppgift att få fram sådan medicin och därför finns det en hel del läkemedelsforskning som bedrivs på olika sätt. Vi bjuder på en kortfattad förklaring av hur mediciner tas fram.

När man pratar om läkemedelsforskning så pratar man om farmakologi, vilket är den fackmannamässiga termen. Farmakologi handlar om att studera hur olika ämnen, olika substanser, påverkar levande organismer och hur det ändrar funktionen hos olika organismer. Till detta används olika tekniker som exempelvis mikrodialys, som du kan läsa mer om på http://www.pronexus.se/. Det finns olika inriktningar som studerar olika företeelser mer specifikt, som påverkan på människokroppen i stort, hjärnan mer specifikt eller mer specifikt på nervsystemet. Studierna bedrivs antingen på universitet eller på sjukhus eller av fristående organisationer – så kallade CRO, som tidigare nämnda Pronexus. Samtliga instanser kontrolleras av en myndighet som ser till att forskningen går rätt till, i Sverige är det Läkemedelsverket som har den uppgiften.

Hur används forskningen i vården?

Enligt en insändare i ttela används inte den medicinska forskningen tillräckligt bra i vården i Sverige. Nya och mer effektiva medicinska behandlingar tas fram i Sverige som faktiskt har en stark internationell position inom forskningen men det tar tid innan dessa implementeras i vården enligt insändaren. Exempelvis har man i Sverige tagit fram en metod för att lättare upptäcka och behandla benskörhet, men man har inte satsat på att använda metoden lika mycket här som i andra jämförbara länder och USA. Man menar i insändaren att det borde satsas mer i Sverige på förebyggande vård och diagnostik för att på så vis både undvika allvarliga sjukdomar och skador, spara pengar och sist kunna erbjuda en kvalitativ vård. Detta är en intressant tanke som vi Familjemedicinska institutet tycker man ska ta på allvar och undersöka närmare.